БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Документи и закони

Документи и закони2018-01-08T14:25:59+01:00

Доставување на жалба за Радио-дифузна Такса

Жалба


Потребни документи за пререгистрација или основање на ново ДПД или ОППС 


Потребни документи за основање на ново ДПД или ОППС

Основање на ново ДПД или ОППС

Статут на ДПД

Потребни документи за пререгистрација на ДПД или ОППС

Пререгистрација

Статут на ОППС

Потребни обрасци за Централен регистар

1. ПП Образец

2. ППЗ Образец 

3. ЗП Образец

Надомест согласно тарифата на Централен регистар на Р.М.

– За пререгистрација – 1.603,оо ден.

– За основање на ново ДПД или ОППС – 2.452,оо ден.

Стопанска банка – Сметка бр. 200000810380672

Тутунска Банка – Сметка бр. 210055498500119


Закон за пожарникарство, Службен весник на РМ 67/2004……. MS Word, 132Kb

Go to Top