Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

 

Проектот започна да се релизира на 01. 09. 2010 година.Подготовките за предавањата траеа околу 10 дена, беа обезбедени нагледни средства (противпожарна опрема ) во соработка со ТППЕ Дебар, во соработка со основните училишта од Општината Дебар беа договорени термини и  простории каде ќе бидат извршени предавањата.

 

Првото предавање беше извршено во Основното училиште Мирче Ацев од с. Могорче на 14. 09. 2010 година. На трибината беа присутни сите ученици од 5 до 8  одделение. Предавањето е одржано на македонски јазик од 14 до 15 часот.

 

Второто предавање беше одржано во О.У.Ристе Ристескиво село долно Косоврасти.На предавањето беа присутни учениците од5 до8 одделение. Предавањето е одржано на македонски јазик од 10 до 11 часот.

 

Третото предавање беше одржано во Основното уцилиште Братсво